Home
Denmark
Qatar
Singapore
Scotland
Korea
Contact us
Diving
Video
Guest Book
Lis Paintings
GPS Map
Harley Davidson
Photo

Sidste nyt!!

Latest news!!

 

24. August 2010.

Lidt om Skotland tilføjet.

A little bit about Scotland added.


 

Denmark

Lis birthday

DK Apartment

Rubjerg Knude

Morten 50 år

New York 2007

Sebastian

Summer 2008 Summer 2009 New York 2009.        

Rubjerg Knude Fyr

Et af de mest fascinerende steder langs Danmarks vestkyst er området omkring Rubjerg Knude Fyr i Vendsyssel. Kyststrækningen mellem Lønstrup og Nørre Lyngby er fantastik på grund af de høje skrænter op til 90 meters højde. Ved Lyngby er skrænten fugtig på grund af sivende grundvand. Længere mod nord på vej mod Lønstrup ændrer skrænten karakter. Den bliver højere og sandet er mere tørt. På det højeste sted finder man Rubjerg Knude Fyr.

 

Opførelsen af Rubjerg Knude fyr begyndte med en anmodning i finanslovforslaget 1899-1900 om en startbevilling på 74.000 kr. Forslaget gik ud på opførelse af et 23 meter højt fyrtårn med roterende linseapparat. Det mødte nogen modstand fra de lokale folketingsmedlemmer, som med støtte fra fiskersamfundet fremførte et ønske om udlægning af et fyrskib i stedet for et fyrtårn. Man så det som en bedre løsning, dels fordi fyrskibet kunne placeres mere centralt mellem Hirtshals og Hanstholm fyr, dels fordi det kunne benyttes som redningsskib for fiskerne fra Løkken. Efter samråd med fyrdirektør H. V. Ravn og skibsfører for fyrtransportskibet "Kattegat" C. Stæhr, blev indstilling om opførelse af et fyrtårn fastholdt, med den væsentligste begrundelser, at et fyrskib ikke kan anvendes som redningsskib samt at det er en betydelig dyrere løsning både anlægs- og driftmæssigt. De første tegninger til fyret er baseret på en løsning hvor dampkraft benyttes til at trække en dynamo, som leverer strøm til en kulbuelampe, svarende til den der anvendes ved Hanstholm fyr i samme periode. Planerne blev dog ændret til at anvende gas som energikilde. De erfaringer man havde hentet med anvendelsen af kulbuelys på Hanstholm var, at det godt nok gav det kraftigste lys, men det havde til gengæld ringe gennemtrængelighed i tåge og diset vejr. Lys frembragt med fedtgas mente man derfor var en bedre løsning til Rubjerg Knude, som sammen med Blåvand Huk fyr fik monteret anlæg til fremstilling af fedtgas. Fremstilling af fedtgassen skete i to retortovne med en kapacitet på henholdsvis 10 og 5 m³ gas i timen. Gassen blev opbevaret i en 11 m³ stor beholder opstillet ved fyranlæggets sydgavl. Fra beholderen førte et blyrør op gennem fyret til glødenetsbrænderen i linseapparatet. Fremstillingen og håndteringen af fedtgas var en arbejdskrævende og besværlig proces og allerede i 1906 gik man derfor over til at anvende petroleum som energikilde. Gasværket blev nedlagt to år senere da man erstattede gasmotorerne til tågesignalet med to 10 hk petroleumsmotorer. Fyret blev elektrificeret i 1948, hvor der blev installeret en glødelampe på 550 watt. Fyrets linseapparat blev leveret af et fransk firma ved navn Barbier & Bénard og udgjorde med 42.000 kr. en betragtelig del af det endelige anlægsbudget på 176.000 kr. Linsen bestod af tre fag med 134 håndslebne prismer. Linsefagene var monteret på et leje af kviksølv og blev drevet rundt af et urværk, som skulle trækkes op hver tredie time. Linsen kunne virke som brændglas og antænde omkringliggende bygninger og vegetation. Man var derfor nødt til at overdække linsen med en lærredshætte om dagen. Sandflugten var allerede under byggeret en plage og det blev et vedvarende arbejde for fyrpersonalet at holdet fyret og fyrbygninger fri for sanddriver. I 1920 oplevede man nogle store skred i klinten ud for fyret. Disse skred antages at være årsag til en eskalering af sandflugten. Efter dette måtte man jævnligt bortkøre store mængder sand. I 1953 var klitten vokset så meget at skibene ikke længere kunne høre tågesignalet og det blev nedlagt. Der var på et tidspunkt overvejelser om forhøjelse af tårnet, men de blev opgivet og den 1. august 1968 slukkedes fyret for sidste gang.


 

Luftfoto fra 1992.

 

Da fyret blev anlagt i 1900 var afstanden til skrænten 200 m.


 

Sommer 1999

I bunden af billedet kan man ane taget af den yderste bygning. Taget på den anden yderste bygning er blevet åbnet for at sikre at bygningen bliver fyldt med sand.


 

September 2002

Bygningerne er stadig intakte undtagen de yderste bygninger. Den yderste bygning er helt dækket af sand.


 

April 2003

Ændringen fra 2002 til 2003 var stor. Den yderste klit bevægede sig øst på med stor hastighed og bygningerne er næsten begravet.


 

November 2004

Toppen af klitten er nu på højde med fyret. De yderste bygninger skaber læ og derfor bliver der et hul bagved.


 

Juni 2005

Toppen af klitten er nu øst for fyret. Den yderste bygning skaber stadig læ.


 

Juni 2006

Klitten er nu vandret forbi fyret. Derved begynder de yderste bygninger at blive synlig igen.


 

August 2007

Klittens vandring mod øst fotsætter. Mere og mere af de yderste bygninger bliver synlig.


Se video fra Rubjerg Knude Fyr

August 2008


 

 

 

 

 

August 2009

Nu er der kun tårnet tilbage. Den høje klit er vandret et godt stykke forbi tårnet.

December 2009


 

December 2010